Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities  


1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de door een lokale organisatie te organiseren openwater zwemtocht.  

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisator strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de rechtspersoon (de lokale organisatie die het zwemevenement organiseert) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

e. KNZB; de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dit is de overkoepelende organisatie van de Openwater Swim Challenges en Openwater Swimba Swims.

 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 

 

Artikel 2: Deelname 


2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement deelnemen als hij op de dag van het Evenement aan de, door de Organisatie gestelde eisen, heeft voldaan.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement alleen deelnemen, indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, kan het betaalde inschrijfgeld niet worden gerestitueerd aan de Deelnemer. Dit geldt ook in het geval niet deelgenomen kan worden vanwege blessure of medische redenen. 

2.4. De Organisator kan op grond van overmacht op ieder moment besluiten het Evenement te annuleren. De organisator bepaalt of het inschrijfgeld door hen gerestitueerd wordt en onder welke voorwaarden. De KNZB heeft hier geen invloed op. 
 

Artikel 3: Persoonsgegevens  

Via de website www.openwaterzwemmen.nl, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De KNZB acht zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. De KNZB zal daarom deze gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. 
 
Bij het verwerken van jouw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder andere dat wij: 

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit Privacy statement en cookiesbeleid;

  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;

  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

  • Het recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.  

Voor meer informatie over Privacy zie https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/  

 

Artikel 4: Positie KNZB 

De KNZB organiseert het Evenement niet en is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer lijdt voor, tijdens, na of als gevolg van het Evenement, noch voor enige schade die de Deelnemer lijdt omdat het Evenement niet doorgaat. 

De KNZB biedt de Deelnemer de mogelijkheid om zich aan te melden voor het Evenement via een online platform beschikbaar via www.openwaterzwemmen.nl. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving sluit de KNZB iedere aansprakelijkheid uit in verband met (i) het gebruik door de Deelnemer van dit online platform en voormelde website en (ii) het feit dat de Deelnemer het platform en/of de website door storingen of anderszins niet kan gebruiken. 

 

Artikel 5: Overige bepalingen 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de KNZB en de Deelnemer die verband houden met het Evenement en/of deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting beslecht voor de rechter van woonplaats van de Deelnemer.